Sluit venster x

Probeert u via de website een afspraak met de gemeente te maken, maar lukt dit niet? Neemt u dan s.v.p. telefonisch contact met ons op: 0485 - 494141. Vanwege een storing werkt ons afsprakensysteem op dit moment helaas niet optimaal. Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Goedkeuring dijkverbeteringsplan Milsbeek – Ven-Zelderheide

Dit item is verlopen op 07-02-2018.

Het Waterschap Limburg heeft in december 2016 het Projectplan dijkverbetering Milsbeek – Ven-Zelderheide opgesteld, vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Limburg (GS). Het Projectplan is nu goedgekeurd door GS. Het Projectplan, de leggerwijziging en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 december 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, het waterschapshuis en het Gouvernement. Het goedkeuringsbesluit wordt gepubliceerd op de website van de provincie: www.limburg.nl.

Het ontwerp-projectplan heeft dit voorjaar ter inzage gelegen. Mensen die zienswijzen hebben ingediend tegen een ontwerp-projectplan kunnen beroep aantekenen tegen het definitieve plan en het goedkeuringsbesluit. Er zijn tegen dit ontwerp-projectplan echter geen zienswijzen ingediend. Degenen die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen ook een beroep instellen. Het beroepschrift moet dan worden ingediend bij de Raad van State. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen/2017. Het Waterschap zal op basis van het op te stellen compensatieplan voor de bomenkap nog een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente Gennep.