Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De raad heeft besloten (16-11-2021)

De begroting voor het komende jaar is traditioneel de hoogmis van de lokale democratie. Dit keer moest de raad dit predicaat delen met het bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek. Dat bestemmingsplan heeft immers jarenlang gezorgd voor verdeeldheid in en rond Milsbeek en een afspiegeling daarvan in de gemeenteraad.

De vergadering begon, ook traditioneel, om 16.00 uur en was voor 22.00 uur afgelopen. Tevoren hadden maar weinigen dit kunnen voorspellen, zij vreesden nachtwerk. De reden was niet zozeer dat de raad voor het eerst in meer dan een jaar weer fysiek in de raadszaal bijeen was, maar toch  voornamelijk dat de Verbindingsweg met een akkoord in een uurtje werd afgehamerd. De uitgebreide behandeling in de voorbereidende raad in Milsbeek zelf had daarvoor gezorgd. D66 was als enige partij altijd al tegen de voorgestelde oplossing voor de verkeersproblematiek op de Zwarteweg in Milsbeek en heeft dat volgehouden tot het besluit. De andere fracties waren vóór en vroegen alleen nog om het inrichtingsplan voor het groen rond de weg, een gebiedscoördinator en een rotonde bij de aansluiting op de N271. Dat werd allemaal toegezegd, zij het dat de rotonde uiteindelijk iets is waar de provincie over gaat.

De begroting voor de komende jaren ontlokte de raad maar liefst 15 amendementen en moties, waarvan er 12 werden aangenomen. Zo wordt de aanstelling verlengd van de centrummanager, die de vitaliteit van vooral het winkelbestand in de kern Gennep, maar straks ook in de andere kernen, tot nu toe zo succesvol bevordert. De OZB zal ook het komende jaar niet verder stijgen dan met het inflatiepercentage. Een onderzoek moet uitwijzen of Pica Mare een centraal gelegen ontmoetingsruimte kan gaan krijgen in de sporthal. Het college gaat onderzoeken of de nog niet beschermde oorlogsgraven in de gemeente behouden kunnen blijven. Het college moet ook met een voorstel komen hoe speculatie met koophuizen kan worden voorkomen, bijvoorbeeld met een bewoningsplicht. Ten slotte gaat de gemeente zich inspannen om de beeldengroep met honden voor het pand van de oude Rabobank aan het Jan Lindersplein, dat eigendom is van Rabo, te behouden voor Gennep.

Een jaar geleden besloot de gemeenteraad een voorstel over het verbieden van vuurwerk op het laatste moment niet in behandeling te nemen omdat er in verband met corona een landelijk verbod in de lucht hing. Nu kwam het voorstel terug en dat leidde tot het afwijzen van een algeheel vuurwerkverbod. Het CDA en de VVD waren hier blij mee, de SP, D66 en PvdA waren teleurgesteld.

De raad tikte het bestemmingsplan Draaischijf in Milsbeek af, waardoor aldaar een woonzorgcomplex kan verrijzen met 18 appartementen, alsmede 12 andere (huur-)woningen.

Tenslotte kwamen de verkeersafwikkeling Haven Heijen en het afblazen van de carnavalsactiviteiten aan de orde. Voor behandeling van de Haven Heijen op dit moment voelde de PvdA niets. De fractie verliet de raadszaal. De overige fracties wilden duidelijk maken dat zij groot voorstander zijn van de alternatieve ontsluiting die de initiatiefnemers hebben bedacht. Zij riepen het college op deze ontsluiting onderdeel te laten worden van de nog af te sluiten contracten. De woon- en leefsituatie van de omwonenden zou hiermee gediend zijn.

Corona verhinderde de carnavalsactiviteiten deze maand en dat gold ook voor de afsluitende borrel, die verviel.