Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De raad heeft besloten

De eerste raadsvergadering van 2020 stond in het teken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Deze werd vastgesteld door de raad en overhandigd aan de gouverneur, die  er speciaal voor uit Maastricht kwam.

Meer dan 125 inwoners hebben meegedacht over welke eigenschappen voor een nieuwe burgemeester van belang zijn. Authentiek zijn, natuurlijk gezag hebben, midden in de samenleving staan en zorgen voor een veilig Gennep vond u vooral belangrijk. Op voorhand zegt de raad niet dat de burgemeester een man of een vrouw moet zijn, of van een bepaalde politieke kleur, of iemand met ervaring als burgemeester. De minister van Binnenlandse Zaken zal in de eerste week van februari de vacature uitzetten. De minister van Binnenlandse Zaken zal in de eerste week van februari de vacature uitzetten. De gouverneur ontvangt alle sollicitatiebrieven en maakt daarna een selectie met voorkeurskandidaten. De raad bepaalt uiteindelijk zelf wie als burgemeester wordt voorgedragen. De officiële benoeming gebeurt vervolgens door de koning. We verwachten dat dit vóór de zomervakantie het geval zal zijn. Volgens planning kan Gennep dan in augustus/september dit jaar weer beschikken over een vaste burgemeester en dan zit de waarneming van burgemeester Van Beek er weer op.

Ondanks de snelle afhandeling van de gewone agendapunten, werd de vergadering gekenmerkt door een groot aantal schorsingen. Min of meer bij hamerslag werden zo de uitgangspunten vastgesteld voor de meer dan 40 gemeentelijke (sport-, dorps- en wijk-) accommodaties. Bijvoorbeeld elke wijk en dorp een eigen accommodatie die multifunctioneel en energiezuinig is. Dit kwartaal nog zullen deze uitgangspunten uitgewerkt worden en dan zal duidelijk worden wat dat gaat betekenen voor de accommodaties in de toekomst. D66 vond dat de raad geen besluit kan nemen over deze kaders als die gevolgen nog niet bekend waren. De rest van de raad vond dat een kip-ei discussie en steunde het voorstel. Ook stelde de raad € 231.000 extra beschikbaar om het gemeentekantoor, dat momenteel verbouwd wordt, te voorzien van extra duurzaamheidsmaatregelen. Het bestemmingsplan van het KEC is vastgesteld.

Het eerste voorstel ging over vuurwerk. De SP, later gesteund door D66 en PvdA, pleitte voor een algemeen vuurwerkverbod in de gehele gemeente. De burgemeester raadde dit af, in afwachting van de maatregelen waar het kabinet mee gaat komen. De meerderheid vond echter dat Gennep hiermee al een signaal moet afgeven. Datzelfde lot onderging het voorstel van D66 om 20.000 bomen te planten. Wethouder Peperzak gaf aan dat hij over twee weken duidelijkheid heeft over de voorwaarden om mee te doen aan het provinciale bomenplantvoorstel. Hij vroeg de raad om nog even geduld te hebben, maar de meerderheid ging er niet in mee.

Een voorstel van CDA, SP, D66 en PvdA om de vervanging van de afgebrande Norbertusbus te versnellen werd met algemene stemmen aangenomen. De gemeente stelt € 10.000 ter beschikking en een renteloze lening tot maximaal € 25.000. Hiermee hebben de Vrienden van Norbertus de financiering rond. Wethouder Peperzak verzekerde daarnaast dat hij de raad scherp op de hoogte houdt van de regionale voorstellen om met alternatieve energiebronnen en verdergaande energiebesparing klimaatneutraal te worden.