De raad heeft besloten

De laatste raadsvergadering van het jaar had een stevige agenda met wel zestien punten, een inspreker, schorsingen en voorstellen tot wijzigingen. Een inwoner sprak in om de raad te overtuigen dat er, naast hem, veel mensen zijn die last hebben van houtrook. Hij vroeg of de gemeente hier wat aan kon doen. De burgemeester gaf aan dat de controle hierop wel heel lastig en ook nog eens bovenmatig arbeidsintensief zou worden.

De raad stemde in met een voorstel van de PvdA om vanaf 2025 alleen nog emissieloos personenvervoer, zoals bussen en taxi’s toe te laten. En dat uiterlijk over tien jaar ook leveranciers, zoals aannemers en vuilnisophalers emissieloos rijden. Er is een nieuwe verordening voor de zorg (WMO) vastgesteld en een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan allerlei geboden en verboden die te maken hebben met de openbare ruimte.

Een voorstel van D66 werd overgenomen om fanfares toe te staan langer te oefenen dan de eerst voorgeschreven vier uur per week. Dat is nu acht uur geworden. Een voorstel om ook de geluidsnormen voor aubades en serenades te gaan vastleggen werd niet overgenomen.

Gennep krijgt zoals het er nu naar uitziet een semipermanente sporthal naast de PicaMare. De raad stemde in elk geval in met een nader onderzoek daarnaar. Over een jaar zal de raad een definitief besluit hierover nemen.

De belastingverordeningen voor 2020 zijn allemaal vastgesteld. Indien u een aanslag op de mat krijgt, dan weet u dat de raad hier eind 2019 zijn goedkeuring aan gegeven heeft.

Een voorstel om regionaal de krachten te bundelen om vervoersknelpunten (zoals de elektrificatie van de Maaslijn en veiligheid A73) op te lossen nu er extra geld van het Rijk ter beschikking komt, werd breed aanvaard.

De VVD stelde nog vragen over de toekomst van de gemeenterubriek in de verdwijnende VIA Gennep en D66 over het 20.000-bomenplan. Beiden kregen te horen dat het college heel binnenkort met nieuws hierover komt. Toen sloeg de klok 22.45 uur en hamerde de burgemeester de vergadering af en startte het kerstreces.