Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Collegeprogramma Gennep: volle kracht vooruit! (27-06-2018)

Het nieuwe college van gemeente Gennep heeft het programma voor de komende vier jaar klaar. In lijn met de wensen van de nieuwe coalitie gaat het college aan de slag om gemeente Gennep leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken. Het college biedt het collegeprogramma op 2 juli aan aan de gemeenteraad. Dit gebeurt samen met een voorstel om de begroting 2018 aan te passen en een financieel doorkijkje naar de meerjarenbegroting.

Leefbaar Gennep

Er wordt geïnvesteerd in woningbouw, gemeenschapsvoorzieningen en de (historische) kern van Gennep. Ook wil het college meer bijdragen aan vitale verenigingen en dorps- en wijkraden. Als er aantoonbare behoefte is, zet het college ook in op een nieuwe sporthal. Verder zijn er extra middelen gereserveerd voor voorzieningen voor de Gennepse jeugd.

Sociaal Gennep

Het nieuwe college wil meer mensen met een kleine beurs gebruik laten maken van de mogelijkheden tot lastenverlichting. Om meer doelgericht actie te kunnen ondernemen, is een vollediger beeld nodig van de sociale problematiek. Hierbij geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en inwoners. Laaggeletterdheid verminderen, migranten de kans bieden goed te integreren en afname van probleemgedrag onder jongeren zijn andere voornemens voor een socialer Gennep.

Veilig Gennep

De komende jaren moet voldoende personeel beschikbaar zijn voor een veilige gemeente. Het college wil stevig investeren in verkeersveiligheid en enkele bekende knelpunten oplossen, zoals de situatie aan de Zwarteweg Milsbeek en de herinrichting van de N271. In retentiegebied Lob van Gennep wil het college de hoogwatermaatregelen optimaal benutten voor toeristisch-recreatieve en landschappelijke doelen.

Bruisend Gennep

Investeren in een aantrekkelijke gemeente voor bewoners en bezoekers, in nauwe samenwerking met de lokale ondernemers, zodat er meer bezoekers komen die langer blijven en meer besteden. Daarvoor gaat het college aan de slag met het Programma Versterking Vrijetijdseconomie, waarin vele toeristische projecten zijn opgenomen.

Duurzaam Gennep

De gemeente moet een voorbeeld voor de inwoners worden op het gebied van duurzaamheid. Daarom gaat het college de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark verduurzamen. Ook komt  er een duurzaamheidsloket waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor adviezen over dit thema.

Klantgericht Gennep

Het college wil optimaal inspelen op de wensen en behoeften van ondernemers en inwoners. Verbetering van de dienstverlening is gericht op het eenvoudiger maken van het aanvragen van voorzieningen en het verkorten van wachttijden. Dit geldt met name voor de zwakkeren in de samenleving. Voor meer inzicht in de behoefte, komt er een klanttevredenheidsonderzoek.