Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Over het project Lob van Gennep

In het gebied tussen Gennep en Mook, gelegen aan de rivier de Maas en ooit benoemd als 'Lob van Gennep’, gaan overheden samen aan de slag om de waterveiligheid te verbeteren. Het project Lob van Gennep is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Het project heeft 3 doelen. De oplossing moet een verbetering zijn voor al deze doelen ten opzichte van de huidige situatie.

  1. Het verbeteren van de hoogwaterbescherming in de Lob van Gennep, zodat de kans op overstroming in het gebied kleiner wordt. Dit omvat ook het versterken en/of waar nodig toevoegen van dijken tot in ieder geval de waterveiligheidsnorm van 1/300 per jaar.
  2. Het verbeteren van de waterbergende functie van het gebied om bij extreem hoogwater stroomafwaarts te zorgen voor een waterstandsverlaging en daarmee bij te dragen aan de hoogwaterbescherming van stroomafwaarts gelegen gebieden.
  3. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de Lob van Gennep. Als we aan de slag gaan voor een betere hoogwaterbescherming, kunnen we het gebied nog aantrekkelijker en mooier maken en de gebruikswaarde vergroten.

Gemeente Gennep neemt deel aan diverse bestuurlijke overleggen over hoogwaterveiligheid. Naast de Stuurgroep Lob van Gennep zijn dat bijvoorbeeld de Regio Noord-Limburg, het Bestuurlijk Platform Maasvallei, de Stuurgroep Deltaplan Maas en de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten. Hierin maken we ons sterk voor zaken die ook via de bewonersbijeenkomsten over de Lob van Gennep onder onze aandacht zijn gebracht. Naast de doelen van het project Lob van Gennep zet de gemeente zich in voor:

  • Het laten vervallen van de status van het gebied ingevolge de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) oftewel het laten vervallen van de status waterbergend rivierbed, zodat onze inwoners en ondernemers achter een dijk gelijk worden behandeld als op andere plekken met dijken langs andere rivieren in Nederland;
    - Daardoor komen ook mensen die hebben gebouwd of verbouwd sinds april 1996 in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schade ingevolge de Wet tegemoetkoming schade bij rampen; 
    - Daardoor gelden er geen planologische beperkingen van het Rijk meer en hebben bewoners en ondernemers geen vergunning van het Rijk meer nodig om te kunnen (ver)bouwen of uitbreiden; 
  • Een goed evacuatieplan voor mens en vee.  

Recht op schadevergoeding
Op 18 juni 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten de BGR-status te laten vervallen, zodra wordt gestart met het op hoogte brengen van de dijken om te voldoen aan de norm van 1:300. De vergunningplicht voor individuele bouwers bij Rijkswaterstaat komt dan ook te vervallen. Dit is goed nieuws voor de mensen die wonen en/of een onderneming hebben in de Lob van Gennep. Bij een overstroming kunnen zij nu ook aanspraak maken op schadevergoeding. Daarnaast wordt (ver)bouwen nu makkelijker. De minister is hiermee tegemoet gekomen aan de wens van de gemeente.

Momenteel worden drie alternatieven gelijkwaardig uitgewerkt en onderzocht op hun meerwaarde voor de hierboven genoemde drie doelen van het project Lob van Gennep. In de tweede helft van 2021 zal de minister van Infrastructuur en Waterstaat een beslissing nemen over een voorkeursalternatief. Deze zal vervolgens worden uitgewerkt.