Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Ecologisch maaibeheer

Gemeente Gennep kiest voor ecologisch maaibeheer, omdat dit de biodiversiteit, de overlevingskans van insecten en de belevingswaarde van bermen vergroot. Ecologisch bermbeheer houdt in dat we minder maaien, meer gefaseerd maaien en maaisel afvoeren. Voorheen werd maaisel vaak achtergelaten in de berm. Door het maaisel af te voeren krijgen kruiden de kans om te groeien. 

Veel leefgebied van soorten is al verdwenen of flink gekrompen. Kruidenrijke bermen fungeren vaak als een van de laatste toevluchtsoorden voor deze beestjes. Bloemen in deze bermen worden gebruikt als voedselbron, langer gras wordt gebruikt als schuilgebied of voor het leggen van eitjes en langere aaneengesloten bermen dienen als verspreidingsroute.

We veranderen het eentonige beeld van de bermen in een afwisselende begroeiing met kruiden en kleur. Deze verandering biedt veel kansen voor vlinders, insecten en andere soorten, wat de biodiversiteit van het gebied ten goede komt. Daarnaast zijn bloemige bermen aantrekkelijker voor u als voorbijganger. Op die manier dragen we bij aan het vergroten van de biodiversiteit, het ondersteunen van insectenpopulaties, en het realiseren van kleurrijke en diverse natuur om de hoek. Het ecologisch bermbeheer vloeit voort uit ons past vastgestelde groenbeleidsplan.

NB: de opruimplicht voor hondenpoep blijft van kracht, ook in het gras!

Wat voor beheermaatregelen horen bij ecologisch bermbeheer?

Minder maaien betekent niet dat we helemaal niet meer gaan maaien. Een jaarlijkse maaibeurt (vaak in het najaar) blijft nodig om de begroeiing in toom te houden en voor het bevorderen van een bloemrijke laag. Maaisel wordt gelijk opgezogen of opgehaald binnen een week en blijft dus niet meer liggen. Ook gaan we gefaseerd maaien en dit houdt in dat in 1 berm 20 procent van de begroeiing niet gemaaid wordt. Op eerste gezicht lijkt het net of we een stuk vergeten zijn maar niks is minder waar. We doen dit zodat insecten voor de winter een slaapplek/overwinteringsplek kunnen vinden.

Uiteraard staat de veiligheid altijd voorop en worden meterstroken langs fietspaden en kruispunten regelmatig gemaaid. We passen ecologisch beheer toe waar het kan en regulier beheer waar het moet. Voor uw beeldvorming is het ook belangrijk om te weten dat ecologisch bermbeheer niet meteen tot bloemrijke bermen gaat leiden. Hiervoor moet eerst een aantal jaar minder gemaaid worden.

In 2021 starten we met het ecologisch beheren van onze bermen en gazons. Gemeente Gennep pakt dit samen op met Idverde Advies Roermond en Idverde Realisatie Venray. Er wordt eerst een kansenkaart gemaakt voor de gemeentelijke bermen en gazons, waarbij wordt gekeken op welke plaatsen het meeste winst te behalen is voor de ecologische ontwikkeling en dus een bloemrijke vegetatie. Die kansenkaart komt binnenkort op deze pagina te staan.

Wat gaat er buiten veranderen?  

Gemeentelijke bermen

Het maaibeheer in bermen bestaat vaak uit een voorjaarsronde (tussen 15 mei en 15 juni) en een najaarsronde (tussen 15 september en 15 oktober). In de voorjaarsronde maaien we nu alleen nog de ‘zichthoeken’ en de eerste meter langs de fietspaden van de gemeentelijke bermen. De rest blijft staan. Hierdoor krijgen planten de kans om te bloeien en vinden insecten meer voedsel en meer schuilmogelijkheid.

Deze voorjaarsronde wordt er gebruik gemaakt van een machine met maai-zuigcombinatie. De maai-zuigmachine is een geschikte machine voor het verschralen van de bodem, omdat maaisel direct wordt meegenomen. Zo kan het de bodem niet verstikken. Een nadeel van deze machine is dat zaden en insecten ook mee opgezogen worden. Op locaties met een hoge soortenrijkdom houden we hier rekening mee door een andere machine in te zetten, door stukken te laten staan of door op een geschikt tijdstip te maaien. 

Na het opzuigen, voeren we het maaisel af naar een composteerder in Haps. Hiermee investeren we in de lokale economie maar ook op duurzaamheid/circulariteit en hergebruik van materialen.

Gazons en groenstroken

Een aantal grote gazons die geen recreatieve functie hebben maaien we nog maar 3 keer per jaar (voorheen om de 10 dagen). Bij de speeltuinen en speelveldjes blijft het oude beheer van kracht. Daarnaast kijken we welke gazons geschikt zijn voor het ‘sinusbeheer’.

Bij het sinusbeheer worden er bij het maaien altijd stukken overgeslagen, zodat er veel variatie ontstaat op een klein stukje gazon. De eerste ronde wordt er een slingerend pad (‘sinus’) gemaaid over het gazon. De tweede ronde wordt weer een ander stuk gemaaid en wordt het eerste pad overgeslagen. De derde ronde wordt alles gemaaid wat in de eerste 2 rondes niet gemaaid is. Dit type beheer zorgt voor gelaagdheid en structuur in de begroeiing, zodat er altijd wat bloeiends te vinden is. Meer informatie hierover is te vinden bij de Vlinderstichting

Inspelen op wat er gebeurt

Ieder jaar stellen we de plannen voor het maaibeheer bij, op basis van de resultaten van een brede evaluatie en wat we te weten komen uit bijvoorbeeld insectentellingen, of het verschijnen van nieuwe plantensoorten. We houden bovendien rekening met de weersomstandigheden, zoals droogte of regenval, en spelen daar flexibel op in.

Helpt u mee?

Wilt u ook een steentje bijdragen? Dat kan op verschillende manieren. Zo kunt u proberen het sinusbeheer toe te passen op uw eigen gazon. Ook op de website van Steenbreek en de Vogelbescherming vindt u tips voor het ecologisch beheren van uw eigen tuin. 

Heeft u suggesties voor het verder uitrollen van ecologisch maaibeheer, wilt u meer weten of wilt u helpen met bijvoorbeeld een insectentelling? Laat het ons weten door een mail te sturen naar groenergennep@gennep.nl.