Nieuws

 • Uitvoering van maatregelen evaluatie Hart van Gennep

  In 2014 werden het Jan Lindersplein en omliggende wegen heringericht. Het ontwerp daarvoor kwam tot stand samen met een klankbordgroep van ruim 30 bewoners, ondernemers en organisaties. Nu er inmiddels ruime ervaring is met de nieuwe inrichting, kwam de klankbordgroep eind februari 2016 bijeen voor een evaluatie. Daar kwamen drie belangrijke punten uit, waar de gemeente mee aan de slag is.

 • Huis-aan-huis inzameling van taxussnoeisel

  Gemeente Gennep werkt samen met Stichting Taxus Taxi. Dit is een huis-aan-huis service voor het ophalen van taxussnoeisel voor de productie van kanker remmende middelen. Vrijdag 27 mei start het inzamelseizoen 2016. U kunt dagelijks een ophaalverzoek indienen om uw snoeisel op te laten halen. De speciale Taxus Taxi Tassen zijn te bestellen via www.taxustaxi.nl/tas of telefoonnummer 085-48 96 350.

 • Bijeenkomst voorontwerpbestemmingsplan kern Heijen

  Dinsdag 31 mei vindt er een inloopbijeenkomst plaats over het voorontwerpbestemmingsplan kern Heijen in D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10 in Heijen. U kunt binnenlopen tussen 19.30 en 21.30 uur om het plan te bekijken. Er zijn ook deskundigen aanwezig aan wie u vragen kunt stellen. Op enkele momenten houden we een korte presentatie over het bestemmingsplan.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  De lintjesregen een maand geleden zit nog vers in het geheugen. Voor de gedecoreerden vormt het krijgen van zo’n lintje een bijzondere waardering voor jarenlange inzet. Kent u ook iemand die een flinke pluim verdient? Dien dan voor 15 juli 2016 een aanvraag bij de burgemeester in voor de lintjesregen 2017. Er is een lange verwerkingstijd nodig, omdat de aanvraag op diverse niveaus wordt getoetst.

 • Aangepaste openingstijden feestdagen

  Van 23 mei t/m 11 juli 2016 zijn wij elke maandag een uur langer open, tot 20.00 uur.

  Meer informatie over onze openingstijden vindt u op de pagina Contact met de gemeente.

 • Woning bouwen op eigen grond

  Ook in 2016 bieden we iemand de gelegenheid om op eigen grond een woning te bouwen. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden. Zo moet de woning worden gebouwd binnen de bebouwde kom (met uitzondering van de historische kern van Gennep). Ook moet het een gat in de bestaande bebouwingswand opvullen. Het aanbod geldt verder alleen voor burgers/particulieren.

 • Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg vastgesteld

  Gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray, Peel en Maas en de Provincie Limburg hebben een Regionale Structuurvisie Wonen opgesteld. Inmiddels is deze visie in alle acht de gemeenten vastgesteld. Met de woonvisie willen de gemeenten in de regio zorgen voor een stabiele woningmarkt, waar vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Dit willen zij bereiken door de woningbouwplannen in evenwicht te brengen met de (toekomstige) woonbehoefte.

 • Regionale Structuurvisie Wonen vastgesteld

  Gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray, Peel en Maas en de Provincie Limburg hebben een Regionale Structuurvisie Wonen opgesteld. Inmiddels is deze visie in alle acht de gemeenten vastgesteld. Met de woonvisie willen de gemeenten in de regio zorgen voor een stabiele woningmarkt, waar vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Dit willen zij bereiken door de woningbouwplannen in evenwicht te brengen met de (toekomstige) woonbehoefte.

 • Er is nog subsidie voor aanschaf e-bike werknemers!

  De auto inruilen voor een e-bike is niet alleen goed voor het milieu, het helpt ook om de verkeersdrukte te verminderen en het is gezond. De gemeente Gennep sloot zich in 2015 aan bij Forenzo, om het gebruik van elektrische fietsen te stimuleren door subsidie te verstrekken bij de aanschaf. Er zijn inmiddels 20 fietsen gekocht. Dat betekent dat we d.d. begin mei 2016 nog subsidie hebben voor 10 e-bikes voor woon-werkverkeer naar onze gemeente. Ook de provincie Limburg verstrekt nog subsidie.

 • Huys Heijen vooralsnog niet in gebruik voor opvang vluchtelingen

  De gemeenteraad is onlangs akkoord gegaan met het vestigen van een asielzoekerscentrum (azc) op Huys Heijen voor maximaal 101 vluchtelingen gedurende een periode van maximaal 5 jaar. Daarbij heeft de gemeenteraad als voorwaarde gesteld dat alle verblijfsruimten en voorzieningen voor de vluchtelingen in bestaande gebouwen ondergebracht moeten worden. Naar aanleiding van dit besluit heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geconcludeerd dat de capaciteit van Huys Heijen te beperkt is om als zelfstandige opvanglocatie te kunnen worden ingericht. Dat betekent dat Huys Heijen vooralsnog niet als azc in gebruik zal worden genomen.

 • 6 Koninklijke Onderscheidingen gemeente Gennep

  Op 26 april 2016 ontvingen 6 inwoners van de gemeente Gennep een Koninklijke Onderscheiding tijdens de jaarlijkse 'lintjesregen'. De onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester de Koning in Pica Mare, Gennep.

 • 2017: 400 jaar Stadhuis Gennep

  In 2017 wordt herdacht en gevierd dat het 400 jaar geleden is, dat het historische Stadhuis van Gennep werd gebouwd. Op initiatief van gemeente Gennep bereiden diverse organisaties een keur aan activiteiten voor die daar aan herinneren. Onder coördinatie van Summmertime en het Platform Cultuurhistorie, en in nauwe samenwerking met de gemeente Gennep, wordt in 2017 de realisatie van het Stadhuis gevierd. In dat jubileumjaar wordt op verschillende momenten de eerste helft van de 17e eeuw herbeleefd. Niet alleen het Stadhuis staat centraal, maar ook de opvattingen, gebruiken, beroepen en zorgen van de Gennepse inwoners in die tijd.

 • Gemeenteraad besluit over opvang vluchtelingen in Huys Heijen

  De Gennepse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 18 april besloten om akkoord te gaan met het vestigen van een asielzoekerscentrum op de locatie Huys Heijen voor maximaal 101 vluchtelingen gedurende een periode van maximaal 5 jaar. De gemeenteraad heeft aangegeven dat alle verblijfsruimten en voorzieningen voor de vluchtelingen in bestaande gebouwen ondergebracht moeten worden. Voor het plaatsen van (tijdelijke) units of nieuwbouw ten behoeve van de vluchtelingenopvang is geen draagvlak bij de gemeenteraad.

 • Eerste eikenprocessierupsen weer gesignaleerd

  Op verschillende plekken in onze gemeente is de eikenprocessierups weer gesignaleerd. De gemeente gaat de rups vanaf begin mei 2016 bestrijden, mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Op de locaties waar de rups meerdere keren is gesignaleerd, wordt door een gespecialiseerd bedrijf gespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Deze werkzaamheden kunnen ook ’s avonds of in het weekend plaatsvinden.

 • Raad neemt besluit over opvang vluchtelingen in Huys Heijen

  De Gennepse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 18 april jl. ingestemd met het vestigen van een asielzoekerscentrum voor maximaal 101 vluchtelingen op de locatie Huys Heijen. De raad heeft aangegeven dat de opvang moet plaatsvinden in de bestaande gebouwen van Huys Heijen. Het gaat om een periode van maximaal vijf jaar. In het oorspronkelijke voorstel was nog sprake van een hoger aantal, namelijk maximaal 150 vluchtelingen. Daarvoor zou echter wel nieuwbouw nodig zijn op het terrein van Huys Heijen. Voor deze oplossing was geen steun bij de gemeenteraad.

 • 21 april informatieavond Rijkswaterstaat over plannen verwijderen begroeiing uiterwaarden

  Donderdag 21 april houdt Rijkswaterstaat een informatieavond over de plannen van 'Stroomlijn' (verwijderen begroeiing uiterwaarden) met betrekking tot de uiterwaarden van Middelaar, Vierlingsbeek, Zoetepasweiden, Zurepasweiden, Boxmeer, de Maasheggen, de Witte Steen, Oeffelter Meent, Ossenkamp, Zuidereiland, Heijen, Maaskemp. De bijeenkomst vindt plaats in Zaal Pica Mare, Picardie 36 in Gennep. Zaal open: 19.15 uur. Start plenaire gedeelte: 19.45 uur. Iedereen is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 • Spelregels groslijst en roulatiesysteem meervoudige aanbestedingen

  Naar aanleiding van de pilot MKB in 2014 en 2015 heeft de gemeente Gennep een aanbestedingsregister opgebouwd. Met de spelregels wordt nu duidelijk hoe partijen tot dit register kunnen toetreden en op welke manier er bij een meervoudig onderhandse aanbesteding een selectie uit deze partijen kan worden gemaakt.

 • Onderzoek tevredenheid Jeugdwet/WMO

  Eén keer per jaar moeten gemeenten onderzoek (laten) doen naar de tevredenheid van inwoners over de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente Gennep voert dit onderzoek uit in de tweede helft van april 2016. Er is een ruime steekproef uit het klantenbestand getrokken, en deze mensen krijgen een vragenlijst toegestuurd. Deelname is vrijwillig en volledig anoniem. De ingevulde vragenlijsten worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau verwerkt.

 • 18 april Raadsvergadering mogelijke opvang vluchtelingen Huys Heijen

  Op 18 april vergadert de gemeenteraad over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Huys Heijen. Om zoveel mogelijk belangstellenden de gelegenheid te geven de vergadering bij te wonen, wordt de raadsvergadering van 18 april niet in het oude stadhuis gehouden, maar in zalencentrum Pica Mare, Picardie 36 in Gennep. De vergadering begint om 20.00 uur.

 • Fotowedstrijd gemeentegids

  De gemeentegids 2016/2017, die in september verschijnt, heeft als fotothema ‘Kunst en Cultuur(historie) in de gemeente Gennep’. Denk daarbij aan kunstwerken in de openbare ruimte, historisch erfgoed zoals oude molens en kerken, maar ook bijvoorbeeld feesten zoals carnaval. Ook dit jaar organiseren we weer een fotowedstrijd met mooie prijzen. De winnaars zijn inmiddels bekend!

 • Raad vergadert 18 april over mogelijke opvang vluchtelingen Huys Heijen

  Op 18 april vergadert de gemeenteraad over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Huys Heijen. Normaal gesproken vinden de raadsvergaderingen plaats in de raadszaal in het oude stadhuis. De capaciteit van deze ruimte is echter beperkt. Om zoveel mogelijk belangstellenden de gelegenheid te geven de vergadering bij te wonen, wordt de raadsvergadering van 18 april gehouden op een andere locatie, namelijk in zalencentrum Pica Mare, Picardie 36 in Gennep. De vergadering begint om 20.00 uur.
  U kunt de vergadering ook thuis of op een andere plaats live meeluisteren via internet. Daarnaast zal – indien mogelijk - de lokale omroep NIMA TV de raadsvergadering live uitzenden.

 • Uitslag referendum 6 april gemeente Gennep

  De stemmen zijn geteld; het opkomstpercentage voor het raadgevend referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne in de gemeente Gennep lag op 28,2 %. Er waren in totaal 3.723 geldige stemmen uitgebracht; 1.319 voor en 2.404 tegen. Verder waren er 45 blanco en 35 ongeldige stemmen uitgebracht. Daarmee kwam de totale opkomst op 3.803. In de bijlage kunt u de uitslag per stemlokaal (8 stuks) terugzien en het officiele proces-verbaal per stemlokaal.

 • Raadscommissie vergadert 4 april over mogelijke opvang vluchtelingen in Huys Heijen

  Op maandag 4 april om 20.00 uur vergadert de raadscommissie Bestuur en Organisatie over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Huys Heijen. De vergadering vindt plaats in de raadszaal in het oude stadhuis op de Markt in Gennep. In de raadszaal kan een beperkt aantal mensen de vergadering bijwonen. Als het maximum toegestane aantal is bereikt, kunnen de overige belangstellenden in het gemeentekantoor (kamers Milsbeek en Heijen/ingang Torenstraat) de vergadering live meebeluisteren. Dit kunt u overigens ook thuis of op een andere plaats doen via internet: http://gennep.raadsinformatie.nl/live.

 • Geen aanmelding meer mogelijk voor bijeenkomst 30 maart

  Op woensdag 30 maart 2016 organiseert de gemeente een bijeenkomst voor de inwoners van de gemeente Gennep over de mogelijke opvang van vluchtelingen in Huys Heijen. De aanmelding voor deze bijeenkomst (locatie: zalencentrum Pica Mare, Picardie 36) is inmiddels gesloten. De inwoners die zich hebben aangemeld voor de bijeenkomst ontvangen op 29 maart een bevestigingsbrief. Toegang tot de bijeenkomst is alleen mogelijk op vertoon van de bevestigingsbrief en een geldig legitimatiebewijs. Zie ook de speciale webpagina over vluchtelingenopvang.

 • Bewonersbijeenkomst mogelijke opvang vluchtelingen Huys Heijen op 30 maart

  Op 22 maart is er een bewonersbijeenkomst geweest voor de omwonenden van Huys Heijen over de mogelijke opvang van vluchtelingen daar. Tijdens deze drukbezochte avond zijn veel vragen, ideeën en zorgen gedeeld; op een pittige maar zeker ook respectvolle manier. De onderwerpen, vragen en (waar mogelijk) bijbehorende antwoorden worden z.s.m op deze website en op www.heijen.info geplaatst. Op woensdag 30 maart organiseert de gemeente nog een bijeenkomst, waar alle inwoners van de gemeente Gennep welkom zijn om samen met de raadsleden over dit onderwerp in gesprek te gaan. Vooraf aanmelden is noodzakelijk!

 • Akse Media start acquisitie Gemeentegids

  Vanaf deze week begint Akse Media met acquisitie voor de nieuwe Gemeentegids 2016/2017. Deze gids, met gemeentelijke informatie, producten en diensten en adresgegevens van verenigingen, organisaties, stichtingen en instellingen, verschijnt in september 2016.

 • Bevolkingscijfers gemeente Gennep

  Benieuwd hoe de samenstelling van de bevolking van de gemeente Gennep eruit ziet? U kunt hier de cijfers (dd. 31-12-2015) inzien.

 • De gezonde sportkantine

  Meer en meer mensen sporten en bewegen. Ze kiezen voor een gezonde leefstijl en daar hoort gezond eten en drinken bij. Ook in de kantine is steeds meer vraag naar een gezondere keuze. Hoe zorg je daarvoor, zonder verlies van het broodje frikandel?

 • Vierdaagse door Gennep (vergunningen)

  Vanaf 2016 komt de 50-km route van de Nijmeegse Vierdaagse door het centrum van Gennep. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee en trots op! Wat zijn de mogelijkheden voor ondernemers (en particulieren) en waarvoor dient u (nog) een vergunning aan te vragen?

 • Pedagogische ondersteuning voor verenigingen

  Gemeente Gennep en partners willen verenigingen ondersteunen op pedagogisch gebied, zodat (vaak onervaren) vrijwilligers leren omgaan met eventuele problemen bij een kind of binnen een groep kinderen.

 • Zwemdiploma voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

  De gemeente Gennep vindt het belangrijk dat elk kind de kans heeft om zwemlessen te volgen. Niet voor alle ouders is dat echter betaalbaar. De gemeente, Optisport en Fitland maken het nu samen mogelijk dat ook kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben hun zwemdiploma kunnen halen. De drie partijen ondertekenden de regeling op 25 januari 2016.

 • Nieuw speelruimtebeleid in de maak

  De gemeente Gennep is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw beleid over spelen en ontmoeten in de openbare ruimte. Om informatie op te halen was er in december 2015 een bijeenkomst met een klein gezelschap. Graag nodigen we nu alle geïnteresseerden uit voor een grotere vervolgbijeenkomst op 17 februari!

 • Skatepipes naar Heijen

  De gemeente Gennep is in het bezit van twee quarter pipes. Een quarter pipe is een soort schans die gebruikt wordt om trucjes te doen bij het skateboarden en skaten. De quarter pipes worden elk half jaar naar een nieuwe locatie verplaatst, zodat alle kinderen in de gemeente er gebruik van kunnen maken.

 • Appartementencomplex de Wever februari klaar

  Woningcorporatie Mooiland is appartementencomplex De Wever, ook wel Weverflat genoemd, ingrijpend aan het opknappen. Die renovatie is in februari 2016 klaar. Een deel van de oorspronkelijke bewoners keert dan terug. Informatie over de verhuur van overige appartementen is te vinden op www.mooiland.nl.

 • 100ste Nijmeegse Vierdaagse door historisch centrum Gennep

  Op de derde dag van de jubileumeditie van de Internationale Nijmeegse Vierdaagse gaan de routes voor de 50- en 55-km afstanden voor het eerst door het centrum van Gennep.

 • Nieuwe subsidies asbestverwijdering

  Per januari 2016 zijn er twee subsidieregelingen omtrent verwijdering van asbestdaken ingegaan; één voor agrarische bedrijven vanuit de Provincie, en één voor particulieren, bedrijven non-profit organisaties en overheden vanuit het Rijk.

 • Nieuwe afvalkalender 2016

  De afvalkalender 2016 is vernieuwd. Het afgelopen jaar hebben we diverse tips gekregen, en verwerkt, om de afvalkalender nog beter te maken. Hier leest u meer over de veranderingen t.o.v. vorig jaar en u kunt de kalender ook downloaden.

Archief
Home > Wonen en Leven > Actueel > Nieuws