Wat doet het college?

Het dagelijks bestuur van de gemeente Gennep wordt gevormd door het college van B en W. Dit college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders en wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. De burgemeester wordt benoemd door de Koningin op aanbeveling van de raad. De wethouders zijn benoemd door de raad. Het college voert een beleid uit in opdracht van de raad en de raad controleert deze uitvoering. De burgemeester is voorzitter van de raad en het college.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris adviseert en ondersteunt het college bij de besluitvorming en houdt zicht op de uitvoering van die besluiten. Ook geeft de gemeentesecretaris leiding aan de ambtelijke organisatie.

Overleg

Burgemeester en wethouders van Gennep vergaderen elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Projecten

Van de projecten zijn de burgemeester en de wethouders de bestuurlijke trekker. In veel gevallen hebben meerdere portefeuillehouders met een project te maken en zullen ze elkaar ondersteunen tijdens de realisatie van deze projecten. Burgemeester en wethouders overleggen regelmatig over de taakverdeling van lopende en nieuwe projecten.

Gedragscode

Collegeleden moeten handelen in het belang van de burger in combinatie met het belang van de gemeente. Zij hebben een voorbeeldfunctie. De gedragsregels waar de raad zich aan moet houden, zijn vastgelegd in de gedragscode. Aan bod komen onderwerpen als onafhankelijkheid, openheid, integriteit, zorgvuldigheid, belangenverstrengeling, nevenfuncties en declaraties.

Afspraak?
Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of wethouder kunt u bellen met het bestuurssecretariaat, telefoon: 0485 494 285.

Home > Gemeente > College van B en W > Wat doet het college?